Kunstfragt

ARTfreight

A new model for a local/global Art – and Culture Center

Outer Nørrebro is Copenhagen’s and thus Denmark’s most densely populated area with the greatest concentration of immigrants (29%).
If housing were built on the area where the freighthalls stands, Mjølner Park and the1700 youngsters who live there would be cut off from the rest of the neighbourhood.

An international Art and Culture Centre can give Outer Nørrebro a new image. It will develop the great cultural potential to be found among the younger generations living in Nørrebro.

Outer Nørrebro needs an institution that its citizens can be proud of and that can contribute to a high quality of life. An art and culture institution of international format will also benefit citizens in the whole Øresund region.

From YNKB’s ArtFreight proposal

To use the Warehouse Halls at Nørrebro Station for an international art and culture centre that will give the neighbourhood a new image and utilize the cultural potential present in Denmark’s most densely populated area.
To create an art institution of a completely new type that integrates international contemporary art in the local community.
To place a modern art and culture institution in Denmark’s most densely populated neighbourhood and integrate it into the local community
To create a meeting place for Nørrebro’s citizens and the rest of the world.
To establish guest accommodations for international artists who wish to work with and in the local community.
To make pictures, music, dance and theatre schools for children and young people with highly qualified artists as teachers.
To establish workshops for artists and residents.
To create an international research centre for social and ecological art.
To connect the Art and Culture Centre with establishment of an ACTIVITY PARK on the railway property, and thereby create an energy centre, a cultural dynamo, that spreads energy to the whole area.

YNKB har i sit projekt Kunstfragt udarbejdet et forslag til en lokal- global kunst- og kulturinstitution af en ny type til Fragtmandshallerne ved Nørrebro Station i København.
Nogle af principperne kunne være:
1. Placer kunstinstitutionerne der hvor folk bor. Fragtmandshallerne ligger midt i Københavns tætteste bebyggede område. Så kunstinstitutionen ikke kun er et sted man tager hen og besøger, men et sted man opholder sig. Kunstinstitutionen bliver et mødested hvor der udvikles ny kulturel identitet.
2. Inddrag lokalbefolkningen i institutionen, i styrelse, ledelse og ansættelser. Etabler faciliteter som lokalbefolkningen kan bruge, f. eks. værksteder og kunstrelateret undervisning for børn og unge.
3. Residenser, hvor udenlandske kunstnere eller kunstgrupper kan have længereva-rende ophold, evt. tilbagevendende, så der knyttes længerevarende relationer og ansvarlighed mellem kunstnere og området gennem udvikling af kunstprojekter og workshops/undervisning.
4. At selve opbygningen af institutionen er en del af en kunstnerisk praksis, der er åben for eksperimentelle ændringer også efter etableringen, så den i alle faser (renovering, etablering, produktioner og præsentationer) er i udvikling og tilpasser sig de aktuelle ønsker og behov..
At der er tilknyttet et udendørsarealer, der er åbent for afprøvninger, modeller og ekspe-rimenter for beboere, børn og kunstnere. Et eksperimentalt Park Fiction i vedvarende forandring.

Downloade Kunstfragtbrochure

Downloade Kunstfragt projektansøgningen til mimersgadeområdeløft

Downloade bilag til projektansøgningen

Downloade bilag til projektansøgningen: Social Kunst

Downloade Tema 11. brug og bevar Fragtmandshallerne

The Freighthalls

DSB’s Freighthalls at Nørreport Station in Copenhagen was built in the 1920s and was used for loading and storing DSB railway freight until the 1990s. After that, the buildings became superfluous and until today have been empty and unused, but they remain a modest though characteristic monument to the industrial age

See more

the Activitypark

Kunstfragt er udviklet sammen med YNitivgruppens forslag om at anvende DSB-arealerne ved Nørrebrostation til en aktivititspark

See more

protection hearing

See more

Citizen Participation: True or False

Article by Finn Thybo Andersen, printet in the danish paper “Information” 27 july 2006:

The citizens have spoken! Time and again the city has arranged hearings, but it seems as if the decisions are already made somewhere else, outside the range of democratic visibility, in the dark labyrinths of power.
A true story about democracy in Denmark

Read more

13 juni 2005

Strid om fragtmandshallerne på Nørrebro

Københavns Kommune er indblandet i en strid om de gamle fragtmandshaller på Nørrebro.
DSB vil rive hallerne ned og sælge grunden videre til et entreprenørfirma, hvorimod borgerne i området vil beholde hallerne og omdanne dem til kunstcenter.

I forlængelse af grunden har DSB et stort forladt område, som Københavns Kommune ønsker at købe og omdanne til rekreativt område, og dermed har DSB en klemme på kommunen.

Mikkel Warming, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, mener, at DSB opfører sig som ‘griske spekulanter’ i sagen og opfordrer til, at politikerne udnytter, at det i sidste ende er kommunen, der afgør, hvorvidt der må bygges på grunden.

DSB afviser kritikken og mener, at man både tilgodeser kommunens ønske om et rekreativt område og eget ønske om at sælge grunden ved fragtmandshallerne.

Sekretariatschef i kommunens kvarterløftssekretariat Dan Mogensen forklarer, at det bliver vanskeligt at finde pengene til kunstprojektet, og at en lokalplan kan resultere i, at DSB kan afkræve kommunen en tocifret millionerstatning.
(Original overskrift: Da kunsten løb af sporet)

Kilde: København_Udgivelsesdato: 13-06-2005_ID-nummer: 15086764
Nyheder fra Observer Danmark A/S

2. juni 2005

Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens dagorden

Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen.
Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske udvalg i kommunen. Der har været kommentarer til nogle af de enkelte projektforslag og der har været visse forbehold over for økonomien som forvaltningerne skal bidrage med.

Kultur- og Fritidsudvalget har således rost Kunstfragtprojektet, men samtidig afvist det som et projekt der er for dyrt og dermed urealistisk og denne vurdering er gentaget af Økonomiforvaltningen.

Se mere

DEBAT

YNKB’s Indsigelse mod Lokalplanen 19 september 2005

3 maj og 19 maj 2005

Styregruppens svære valg og YNitivgruppens brev til Styregruppen for Mimersgadeområdeløft.

Bevar Fragtmandshallerne

Bekæmp en nedrivning af de historiske haller og støt et kunst- og kulturcenter

i Fragtmandshallerne

I april måned i år nægtede kommunen at give DSB tilladelse til at nedrive de gamle fragtmandshaller ved Nørrebro station. Tidligere har styregruppen i Mimersgadekvarterets områdefornyelse besluttet og indskrevet i byfornyel-sesprogrammet, at tildele 200.000 kr. til en objektiv undersøgelse af hallernes tilstand og en videreudvikling af Projekt Kunstfragt – et kunst- og kulturcenter i de gamle haller. Ca. en måned senere, d. 3 maj, stemmer samme styregruppe for at give DSB tilladelse til nedrivning af hallerne.
Grunden hertil er, at DSB har stoppet de igangværende forhandlinger med kommunen om at købe en del af baneområdet til en aktivitetspark til glæde for beboerne i området, for på den måde at presse en tilladelse til nedrivning af hallerne igennem. Det vil sige, at afgørelsen om nedrivning (og dermed mulighed for endnu et indkøbscenter på grunden) eller bevaring og udvikling af et projekt til glæde for beboerne i området udelukkende er et spørgsmål om at tjene så mange penge som muligt!
Vi er dybt chokerede over, at en beboerstyret gruppe, der støtter beboer-
interesser, og som hidtil har bakket Projekt Kunstfragt op ved en så forholds-vis stor bevilling til udredning hermed går imod dens egen beslutning.
Vi spørger: Hvordan kan man først støtte udredning af et Kunst og Kultur-center i Fragtmandhallerne som det største og mest visionære projekt, der er udtænkt på Ydre Nørrebro og så straks derefter stemme for at hallerne nedrives? Kan Mimersgadekvarterets Områdefornyelse bevare sin troværdighed når den lader et af sin egne vigtige støtteprojekter i stikken for at følge kommunale og andre økonomiske interesser – i dette tilfælde DSB’s, som selv giver udtryk for, at det for dem handler om at tjene penge.
Vi spørger: Hvad handler Mimersgadekvarterets Områdefornyelse egentlig om? At kaste nogle penge i grams, så borgerne kan sidde og bekæmper hin-anden i stedet for at støtte hinandens forslag?
Vi spørger: Er det en Demokratisk proces?
Det er en skandale, at man på et så tidligt tidspunkt i processen opgiver kam-pen og støtter en nedrivning af fragtmandshallerne uden overhovedet at få hallernes tilstand undersøgt og finde ud af, hvad det ville koste at renovere dem. Dette bør absolut gøres, før man tager stilling til en nedrivning. Vi føler som borgergruppe, at vi er blevet gjort til grin og trukket rundt i manegen uden at få en ærlig chance for at udvikle et projekt, der ville være til glæde for hele området.

Marianne S. Sørensen og Kirsten D Andersen

(Læserbrev i Nørrebro Lokalavis)