Kunstfragt

Kunstfragt

Et lokalt/globalt Kunst og Kulturcenter af en helt ny type

YNKB har i sit projekt Kunstfragt udarbejdet et forslag til en lokal- global kunst- og kulturinstitution af en ny type til Fragtmandshallerne ved Nørrebro Station i København.
Nogle af principperne kunne være:
1. Placer kunstinstitutionerne der hvor folk bor. Fragtmandshallerne ligger midt i Københavns tætteste bebyggede område. Så kunstinstitutionen ikke kun er et sted man tager hen og besøger, men et sted man opholder sig. Kunstinstitutionen bliver et mødested hvor der udvikles ny kulturel identitet.
2. Inddrag lokalbefolkningen i institutionen, i styrelse, ledelse og ansættelser. Etabler faciliteter som lokalbefolkningen kan bruge, f. eks. værksteder og kunstrelateret undervisning for børn og unge.
3. Residenser, hvor udenlandske kunstnere eller kunstgrupper kan have længereva-rende ophold, evt. tilbagevendende, så der knyttes længerevarende relationer og ansvarlighed mellem kunstnere og området gennem udvikling af kunstprojekter og workshops/undervisning.
4. At selve opbygningen af institutionen er en del af en kunstnerisk praksis, der er åben for eksperimentelle ændringer også efter etableringen, så den i alle faser (renovering, etablering, produktioner og præsentationer) er i udvikling og tilpasser sig de aktuelle ønsker og behov..
At der er tilknyttet et udendørsarealer, der er åbent for afprøvninger, modeller og ekspe-rimenter for beboere, børn og kunstnere. Et eksperimentalt Park Fiction i vedvarende forandring.
Downloade Kunstfragtbrochure
Downloade Kunstfragt projektansøgningen til mimersgadeområdeløft
Downloade bilag til projektansøgningen
Downloade bilag til projektansøgningen: Social Kunst
Downloade Tema 11. brug og bevar Fragtmandshallerne

Fragtmandshallerne

Se mere

Aktivitetsparken

Kunstfragt er udviklet sammen med YNitivgruppens forslag om at anvende DSB-arealerne ved Nørrebrostation til en aktivititspark

Se mere

Fredningssagen

Se mere

Borgerinddragelse, Fup eller fakta!

Kronik i Information 27 juli 2006

Borgerne har talt gang på gang ved de kommunaltindkaldte borgerhøringer. men det virker som beslutningerne allerede er truffet helt andre steder, uden for demokratisk synsvidde, i magtens skumle labyrinter. et læretsykke om demokrati i Danmark.
Læs mere

13 juni 2005

Strid om fragtmandshallerne på Nørrebro

Københavns Kommune er indblandet i en strid om de gamle fragtmandshaller på Nørrebro.
DSB vil rive hallerne ned og sælge grunden videre til et entreprenørfirma, hvorimod borgerne i området vil beholde hallerne og omdanne dem til kunstcenter.

I forlængelse af grunden har DSB et stort forladt område, som Københavns Kommune ønsker at købe og omdanne til rekreativt område, og dermed har DSB en klemme på kommunen.

Mikkel Warming, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten, mener, at DSB opfører sig som ‘griske spekulanter’ i sagen og opfordrer til, at politikerne udnytter, at det i sidste ende er kommunen, der afgør, hvorvidt der må bygges på grunden.

DSB afviser kritikken og mener, at man både tilgodeser kommunens ønske om et rekreativt område og eget ønske om at sælge grunden ved fragtmandshallerne.

Sekretariatschef i kommunens kvarterløftssekretariat Dan Mogensen forklarer, at det bliver vanskeligt at finde pengene til kunstprojektet, og at en lokalplan kan resultere i, at DSB kan afkræve kommunen en tocifret millionerstatning.
(Original overskrift: Da kunsten løb af sporet)

Kilde: København_Udgivelsesdato: 13-06-2005_ID-nummer: 15086764
Nyheder fra Observer Danmark A/S

2. juni 2005

Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens dagorden

Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen.
Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske udvalg i kommunen. Der har været kommentarer til nogle af de enkelte projektforslag og der har været visse forbehold over for økonomien som forvaltningerne skal bidrage med.

Kultur- og Fritidsudvalget har således rost Kunstfragtprojektet, men samtidig afvist det som et projekt der er for dyrt og dermed urealistisk og denne vurdering er gentaget af Økonomiforvaltningen.

Se mere

DEBAT

YNKB’s Indsigelse mod Lokalplanen 19 september 2005

3 maj og 19 maj 2005

Styregruppens svære valg og YNitivgruppens brev til Styregruppen for Mimersgadeområdeløft.

Bevar Fragtmandshallerne

Bekæmp en nedrivning af de historiske haller og støt et kunst- og kulturcenter

i Fragtmandshallerne

I april måned i år nægtede kommunen at give DSB tilladelse til at nedrive de gamle fragtmandshaller ved Nørrebro station. Tidligere har styregruppen i Mimersgadekvarterets områdefornyelse besluttet og indskrevet i byfornyel-sesprogrammet, at tildele 200.000 kr. til en objektiv undersøgelse af hallernes tilstand og en videreudvikling af Projekt Kunstfragt – et kunst- og kulturcenter i de gamle haller. Ca. en måned senere, d. 3 maj, stemmer samme styregruppe for at give DSB tilladelse til nedrivning af hallerne.
Grunden hertil er, at DSB har stoppet de igangværende forhandlinger med kommunen om at købe en del af baneområdet til en aktivitetspark til glæde for beboerne i området, for på den måde at presse en tilladelse til nedrivning af hallerne igennem. Det vil sige, at afgørelsen om nedrivning (og dermed mulighed for endnu et indkøbscenter på grunden) eller bevaring og udvikling af et projekt til glæde for beboerne i området udelukkende er et spørgsmål om at tjene så mange penge som muligt!
Vi er dybt chokerede over, at en beboerstyret gruppe, der støtter beboer-
interesser, og som hidtil har bakket Projekt Kunstfragt op ved en så forholds-vis stor bevilling til udredning hermed går imod dens egen beslutning.
Vi spørger: Hvordan kan man først støtte udredning af et Kunst og Kultur-center i Fragtmandhallerne som det største og mest visionære projekt, der er udtænkt på Ydre Nørrebro og så straks derefter stemme for at hallerne nedrives? Kan Mimersgadekvarterets Områdefornyelse bevare sin troværdighed når den lader et af sin egne vigtige støtteprojekter i stikken for at følge kommunale og andre økonomiske interesser – i dette tilfælde DSB’s, som selv giver udtryk for, at det for dem handler om at tjene penge.
Vi spørger: Hvad handler Mimersgadekvarterets Områdefornyelse egentlig om? At kaste nogle penge i grams, så borgerne kan sidde og bekæmper hin-anden i stedet for at støtte hinandens forslag?
Vi spørger: Er det en Demokratisk proces?
Det er en skandale, at man på et så tidligt tidspunkt i processen opgiver kam-pen og støtter en nedrivning af fragtmandshallerne uden overhovedet at få hallernes tilstand undersøgt og finde ud af, hvad det ville koste at renovere dem. Dette bør absolut gøres, før man tager stilling til en nedrivning. Vi føler som borgergruppe, at vi er blevet gjort til grin og trukket rundt i manegen uden at få en ærlig chance for at udvikle et projekt, der ville være til glæde for hele området.

Marianne S. Sørensen og Kirsten D Andersen

(Læserbrev i Nørrebro Lokalavis)