Br

 

2. juni 2005

Kunstfragtsagen er bragt til foreløbig

afslutning i Borgerrepræsentationen,

men en fredningssag er muligvis på vej.

Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens
dagorden

Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens
program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen.
Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske
udvalg i kommunen. Der har været kommentarer til nogle af de
enkelte projektforslag og der har været visse forbehold over
for økonomien som forvaltningerne skal bidrage med.

Kultur- og Fritidsudvalget har således rost Kunstfragtprojektet,
men samtidig afvist det som et projekt der er for dyrt og dermed urealistisk
og denne vurdering er gentaget af Økonomiforvaltningen.

Kunstfragt op til revision

Den manglende politiske støtte samt flere andre udmeldinger,
medførte at styregruppen i Mimersgade ønskede at tage
sin beslutning om Kunstfragt op til revision.

DSB meddelte således Københavns Kommune, at man stoppede
videre forhandlinger om overtagelsen af det kommende parkområde,
indtil der var klarhed over mulighederne for at sælge den del
af arealet som Fragtmandshallerne ligger på. Det betød
at et af de vigtigste projekter for Områdefornyelsen blev sat
i stå.

Samtidig forlød det fra Partnerskabets styregruppe (Københavns
Kommune og Realdania Fondet som tilsammen har bevilget 100 mio. kr.
til Mimersgadekvarteret) at man ville overveje at bruge sine fondsmidler
på andre projekter i kvarteret, hvis ikke der kom en hurtig
afklaring på kommunens overtagelse af de 2/3-dele af DSB-arealet
hvor beboerne ønsker en aktivitetspark.

Det var på baggrund af denne situation, at styregruppen valgte
at frafalde sin støtte til Kunstfragtprojektets placering i
Fragtmandshallerne, men altså ikke til selve ideen om et internationalt
kunst- og kulturcenter på Ydre Nørrebro.

Den beslutning der blev vedtaget i styregruppen var at ”Styregruppen
tilslutter sig at Københavns Kommune indgår aftale med
DSB om køb af ca. 2/3 af arealet, så projektet med aktivitetsparken
kan gå i gang hurtigst muligt.”

Økonomiudvalgets indstilling til BR

Høringsforløbet samt styregruppens beslutning medførte
bl.a. følgende indstillinger fra Økonomiudvalget til
BR:_• At byfornyelsesprogrammerne for Mimersgadekvarteret og
Øresundsvejkvarteret godkendes som ramme for gennemførelse
af områdefornyelse i de to kvarterer,

• At punktet “Kunstfragt

Hovedprojekt” i byfornyelsesprogrammet for Mimersgadekvarteret
udgår af programmet og at punktet “Kunstfragt – Skitseprojekt”
ændres, således at placeringen af projektet i Fragtmandshallerne
opgives.

Debatten i BR

Under behandling af sagen i BR den 2. juni, var der bl.a. debat om
det rimelige i at styregruppen var bragt i en situation hvor den havde
set sig nødsaget til at gå efter en løsning som
i det mindste kunne sikre 2/3 af DSB-arealet til parkformål,
frem for at fastholde en tidligere udtalt støtte til udvikling
af Kunstfragtprojektet i Fragtmandshallerne. En beslutning som kunne
have sat udviklingen af begge projekter helt i stå._

Debatten berørte også det problematiske i at der med
de dyre grundpriser på Nørrebro ikke er råd til
at bevare de historiske Fragtmandshaller og at et boligbyggeri med
serviceerhverv i 4-5 etager på grunden vil medføre en
højere befolkningskoncentration og kan begrænse og lukke
parkarealet inde, i stedet for at åbne det op mod stationspladsen.

Efter ca. 20 minutters debat stemte BR om sagen og resultatet blev
således, at forslaget om at Kunstfragt i Fragtmandshallerne
udgår af Byfornyelsesprogrammet (skitseprojektet kan dog stadig
gennemføres hvis placeringen ændres) blev godkendt med
31 stemmer, mens 13 stemte imod. For stemte: A, B, C, O og V. Imod
stemte: F og Ø.

Der blev herefter stemt om den samlede indstilling. Indstillingen
blev godkendt med 31 stemmer imod 0. 13 undlod at stemme. For stemte:
A, B, C, O og V. Følgende undlod at stemme: F og Ø.

Det fulde referat kan ses på www.kk.dk under Dagsordener og
beslutninger._Beslutningen i BR kan medføre at Bygge og Teknikforvaltningen
(Plan & Arkitektur afd.) vil ophæve sit forbud mod nedrivning
af Fragtmandshallerne, medmindre en fredningssag får opsættende
virkning. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har foreløbig
meddelt at den agter at gøre indsigelse imod, at der gives
tilladelse til nedrivning af Fragtmandshallerne, idet det er Landsforeningens
opfattelse, at fragtmandskomplekset rummer kulturhistoriske og arkitektoniske
værdier, der berettiger en fredningssag.

Formandsskabet for Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret