Indsigelselokslplan

19 september 2005

Indsigelse mod den Nye Kommuneplan 2005

Hermed vil YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau) gøre indsigelse mod den nye kom-muneplan for DSB arealet ved Nørrebro Station og Fragtmandshallerne ved
Borgmestervangen.

Af følgende grunde:

Ynitivgruppen har foreslået en borgerdefineret aktivitetspark på arealet i forbindelse med et nyt internationalt Kunst og Kulturcenter i de gamle Fragtmandshaller (se nedenfor), hvilket ikke er tilgodeset i den nye plan, på trods af at disse ønsker flere gange er blevet vedtaget af borgerne. Første gang på borgermødet december 2001 med efterfølgende borgerinddragelse som resulterede i flere Høringsforslag til lokal planen i 2002. Anden gang i Februar 2005 hvor Mimersgade områdeløft bevilligede 200.000 til YNKB til ud-vikling af Kunstfragt ideen, en beslutning som siden under stort pres fra DSB blev trukket tilbage, da DSB stoppede forhandlingerne om to tredjedele af DSB-arealet (O3 området), hvis de ikke fik en nedrivningstilladelse til Fragtmandshallerne, hvilket først kunne ske når projektet var ude af Områdeløftet (se debat/læserbreve).

Kommuneplanen forudsætter en nedrivning af Fragtmandhallerne og ny bebyggelse med boliger og erhverv kategori C2.
Ydre Nørrebro, med alle dets problemer, har ikke brug for mere bebyggelse. Det er i for-vejen Danmarks tætteste bebyggede område. Der er brug for friarealer, Kunst og Kultur, der kan sætte en anden dagsorden for området og give bydelen et nyt image. Mere bebyggelse på C2-området vil yderligere gettoisere Mjølnerparken.
Derfor må C2-området med Fragtmandshallerne ændres til O3 eller mindre og det øvrige DSB-areal til O1.
Her er en historisk mulighed for at skabe en forandring i bybilledet.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har indstillet de gamle historiske bygninger til en fredningssag juli 2005 som endnu ikke er færdigbehandlet hvorfor en lokalplan ikke kan vedtages i denne periode.

Fragtmandshallerne, som Internatonalt center for kunst- og kultur,
et lokalt globalt kreativt mødested.

Nørrebro har brug for en kunst- og kulturinstitution, der dels kan fremme integrationen og bygge bro mellem Nørrebros mange etniske grupper, dels kan tilføre bydelen prestige og international anerkendelse. Institutionen skal have internationalt format og bør kunne konkurrere med andre store kultur- og kunstinstitutioner i Øresundsregionen.

Ideel placering og arkitektur

En oplagt placering for en institution er Fragtmandshallerne med det tilhørende grønne område ved det gamle godsbaneareal på Ydre Nørrebro. Fragtmandshallerne er skabt til et sådan formål, med den åben struktur og de mange porte er det en ideel bygning til skiftende produktioner indenfor kunst, musik og dans og er samtidigt nemt tilgængelig for et potentielt deltagende publikum.
Kunstnergruppen, Ydre Nørrebro Kultur Bureau (YNKB) er initiativtager til et sådan projektforslag, YNKB kalder deres kunst- og kulturinstitution for Kunstfragt.

Socialkunst som integration

Kunstnergruppens ide er, at en ny kunstform, socialkunst, skal være ét bærende element i kunst- og kulturinstitutionen. Socialkunst er kendetegnet ved, at kunstneren bevæger sig ud af de traditionelle museums- og udstillingsmiljøer og arbejder med aktioner, der involverer lokale beboere. Aktionerne kan fx være inddrage beboere i en boligblok i Mjølnerparken, en skoleklasse på Nørrebro Skole eller politiet i Station XX. Socialkunst munder som regel ikke ud i traditionelle kunstproduktioner som maleri, skulptur og grafik, men snarere i aktioner som happenings og events. Centralt er, at de lokale aktører indgår på lige fod med kunstneren, og mødet og dialogen mellem disse er en væsentlig del af processen. Som kunstart er socialkunst intuitiv, uforudsigelig, alternativ, eksperimentel og lader sig ikke styre i nogen bestemt retning. På denne baggrund er det YNKB’s opfattelse, at kunstformen bærer mange værdifulde integrationselementer i sig, fordi den muliggør et fordomsfrit møde mellem kunstnere og lokale beboere om aktioner, som de selv er med til at forme.

Forskning, visnings- og produktionsmiljø

Projektforslaget forudsætter, at der etableres en lang række værksteder og faciliteter i Kunstfragt. Udover en forskningsafdeling skal der være udstillingsrum, arbejdsværksteder for feks. videoproduktion, vævning og tekstil, koncertlokaler, biograf, arkiv, med residens for kunstnere og forskere. Indvendigt bygges hallerne op ved hjælp af flytbare vægge, så man hurtigt kan udvide og indskrænke rum alt efter behov. I det hele taget skal indretningen vægte fleksibilitet og muligheden for at ændre på tingene.

En økologisk/nul-energi bygning.

Ved en renovering af hallerne vægtes eksperimenterende økologiske principper for byggeri, som kan fremme en nul-energi drift. Jf. JytteAbildstrøm teater på Frederiksberg.

En stolt bydel

Tanken med Kunstfragt er at etablere en institution, som Nørrebros borgere kan være stolte af og som kan være med til at forbedre bydelens omdømme. En kunst- og kulturinstitution som Kunstfragt vil kunne flytte fokus, så Nørrebro bliver kendt for andet end sociale og etniske problemer. Den vil kunne forbedre bydelens image og tilføre Nørrebro prestige og anerkendelse. Kunstfragts profil og format betyder, at institutionen vil være konkurrencedygtig i forhold til feks. Arken, Louisiana og Rooseum i Malmø. Kunstfragt vil betyde øget opmærksomhed og mange flere besøg i Nørrebros bydel med oplagte fordele også for det lokale forretningsliv.

Et tog alle kan stige på

Fragtmandshallerne med tilhørende hovedbygning har form som et lokomotiv, der trækker en lang række af vogne efter sig. Bygningen signalerer værdier som energi, udveksling, åbenhed og tilgængelighed. 38 brede porte langs den 160 meter lange bygningshal skaber et billede af en demokratiske og flad struktur, hvor mange ting kan ske sideordnet og uafhængigt af hinanden. De humane og demokratiske proportioner, der kendetegner bygningen, vurderes som betydningsfulde i forhold til at tiltrække både danskere og be-boere med anden etnisk baggrund som publikum og brugere.

Unik beliggenhed

Det grønne område og fragtmandshallerne er en oplagt placering for en kunst- og kultur-institution som Kunstfragt. Nørrebro er allerede nu Københavns tætteste bebyggede om-råde, hvorfor en udvidelse af det rekreative område vil være til gavn for områdets beboere. Fragtmandshallerne, der er fra århundredeskiftet, var oprindeligt et knudepunkt for jernbanetrafik og gods. Bygningerne er stadig smukke og er en vigtig del af Nørrebros historie. Hvis man realiserer YNKB’s forslag om en kunst- og kulturinstitution i de gamle haller, vil hallerne igen kunne komme til at spille en rolle som knudepunkt for trafik. Denne gang for kunst- og kulturbesøgende fra hele Øresundsregionen, der ankommer via den nye ringbane ved Nørrebro Station. Det er YNKB’s håb, at politikere, borgere og be-slutningstagere i kvarterløftprojektet kan se perspektiverne i projektet.

Med venlig hilsen

YNKB
Kirsten Dufour og Finn Thybo Andersen
Baldersgade 70 st tv
2200 København N
20613173
info@ynkb.dk

Et lokalt/globalt Kunst og Kulturcenter af en helt ny type: Kunstfragt.

YNKB har i sit projekt Kunstfragt udarbejdet et forslag til en lokal- global kunst- og kulturinstitution af en ny type til Fragtmandshallerne ved Nørrebro Station i København.
Nogle af principperne kunne være:

1. Placer kunstinstitutionerne der hvor folk bor. Fragtmandshallerne ligger midt i Københavns tætteste bebyggede område. Så kunstinstitutionen ikke kun er et sted man tager hen og besøger, men et sted man opholder sig. Kunstinstitutionen bliver et mødested hvor der udvikles ny kulturel identitet.

2. Inddrag lokalbefolkningen i institutionen, i styrelse, ledelse og ansættelser. Etabler faciliteter som lokalbefolkningen kan bruge, f. eks værksteder og kunstrelateret undervisning for børn og unge.

3. Residenser, hvor udenlandske kunstnere eller kunstgrupper kan have længereva-rende ophold, evt. tilbagevendende, så der knyttes længerevarende relationer og ansvarlighed mellem kunstnere og området gennem udvikling af kunstprojekter og workshops/undervisning..

4. At selve opbygningen af institutionen er en del af en kunstnerisk praksis, der er åben for eksperimentelle ændringer også efter etableringen, så den i alle faser (renovering, etablering, produktioner og præsentationer) er i udvikling og tilpasser sig de aktuelle ønsker og behov..

At der er tilknyttet et udendørsarealer, der er åbent for afprøvninger, modeller og ekspe-rimenter for beboere, børn og kunstnere. Et eksperimentalt Park Fiction i vedvarende forandring.