l


3 maj 2005

Styregruppens svære valg


Den 3. maj vedtog Styregruppen for Områdefornyelsen i Mimersgade med 6 mod 4 stemmer følgende: ”Styregruppen tilslutter sig at Københavns Kommune indgår aftale med DSB om køb af ca. 2/3 af arealet, så projektet med aktivitetsparken kan gå i gang hurtigst muligt.” (Se venligst det fulde referat på hjemmesiden under referater).


Baggrunden for denne beslutning var følgende: DSB har stoppet forhandlingerne med Københavns Kommune om overtagelsen af godt 2/3 -del af arealet bag Mjølnerparken. Det er den del af det såkaldte DSB-areal som beboere på Nørrebro i flere år har ønsket sig til en ”aktivitetspark”. Grunden til at DSB ikke vil underskrive aftalen med kommunen er - ifølge kommunens embedsmænd - at DSB ikke kan få en nedrivningstilladelse til Fragtmandshallerne som ligger på den del af arealet som DSB har sagt at de vil sælge for 30 mio. kr. og som i kommuneplanen er udlagt til opførelse af boliger og serviceerhverv.
DSB kan ikke få tilladelsen fordi Områdefornyelsen har et projekt (Kunstfragt) som er under politisk behandling og prioriteret i Byfornyelsesprogrammet. Samtidig har Partnerskabsprojektet (Københavns Kommune og Realdania Fondet) meldt ud at det ønsker en hurtig afklaring om overtagelse af DSB-grunden, ellers vil det overveje at støtte andre projekter i Mimersgadekvarteret.


Disse udmeldinger har lagt pres på Styregruppen og bragt den i en situation med et meget vanskeligt og ikke helt rimeligt valg mellem to vigtige og fremragende projekter. I den situation har et flertal i Styregruppen valgt at Områdefornyelsen ikke vil stå i vejen for en aftale om at overtage 2/3-del af DSB-arealet som med støtte fra Partnerskabsprojektet er økonomisk realistisk at få virkeliggjort som parkområde. Det er hårdt tiltrængt med et rekreativt område for både Mjølnerparken og resten af Ydre Nørrebro som har stor mangel på friarealer.
Risikoen ved at gå efter at få hele DSB-arealet til offentlige formål er at intet lykkes, hverken Kunstfragt eller Aktivitetsparken. Den chance ønsker en ansvarlig Styregruppe ikke at tage på borgernes vegne – for selvom Kunstfragt er et projekt med mange gode ideer, så er der endnu ikke fundet finansiering til projektet udover et mindre forprojekt. Hovedprojektet ventes at koste mindst 18 mio. kr. for istandsættelse af Fragtmandshallerne og dertil kommer køb af grunden til ca. 30 mio. kr. og den årlige drift som foreløbig er anslået (nok lidt højt sat) til ca. 8 mio. kr. årligt.


Det er ingen hemmelighed at Styregruppen er splittet i spørgsmålet og derfor blev der begæret en ny afstemning om støtten til de to projekter ved mødet den 18.maj.
Afstemningen viste at der var 8 stemmer imod at ændre beslutningen fra sidste møde og 6 stemmer for. En stemte blankt. Det betyder at styregruppen stadig ikke vil blokere for en aftale med DSB om at få 2/3-del af arealet bragt i spil. Den beslutning har intet at gøre med at ønske flere boliger eller at ønske Fragtmandshallerne nedrevet. Som det allerede er nævnt, er styregruppen meget glade for Kunstfragt projektet, ligesom den er det for Aktivitetsparken, men tvunget til at vælge her og nu - har styregruppen valgt at gå efter i det mindste at få 2/3-dele af arealet, frem for at risikere at miste det hele. Om beslutningen er rigtig eller om der alligevel er andre kræfter inde over, det må tiden vise.


Hvis Kunstfragt skal leve videre som et projekt der kan udfolde sig i de gamle Fragtmandshaller, så er det politiske kræfter som nu må tage over og melde klart ud, hvis de ønsker at bakke Kunstfragt projektet op, i stedet for at lade borgerne på Ydre Nørrebro blive spillet ud mod hinanden i et urimeligt valg.

 


18. maj 2005

YNtivgruppens svar til Styregruppen

Kære SG-medlem


I debatten om Kunstfragtprojektet skal jeg her gøre rede for YNitivgruppens argumentation for, at SG stemmer ja til at gå efter hele DSB-arealet incl. Fragtmandshallerne.


I det flotte og visionære Byfornyelsesprogram, hedder det, at det er os (Mimersgadekvarteret), som binder tingene sammen. Her blev der i visionsdebatten henvist til vore to kvarterløftnaboer, men også København som helhed. Det mener vi, at man skal fastholde.


Realdania-fonden synes, at have andre planer med arealet end beboerne, men er det et beboerskabt områdeløft eller er det et Realdaniaprojekt, hvis eneste formål er at øge ejendomspriserne. Vi mener at det skal være et beboerprojekt.


Regeringen har nylig spillet ud med, at man kan nedrive dele af de ’belastede’ almene boligområder, som f.eks. Mjølnerparken. Dette er det sidste nye i at løse integrationen, ellers er næsten alle andre tiltag de samme, som man har diskuteret i de sidste 30 år, uden at det efter sigende har virket.
Vi mener at kunstfragt er en måde, at nyudvikle og nytænke integration på, idet der bliver en kobling mellem det internationale og det lokale kulturliv, som derved kan skabe kontakt og forståelse mellem folks og nationers forskellige kulturer og på områder skabe en dynamisk udvikling af nye ideer.


Samtidig er det paradoksalt, at tænke sig, at evt. fjerne lidt af Mjølnerparken og dermed vore naboer, og på den anden side af gaden bygge nye, men dyre boliger. Samtidig vil et etagebyggeri på denne del af grunden spærre for selve kultur-og-aktivitetsparken, således at det bliver en Mjølnerparkpark og være medvirkende til en forstærkning af ’ghettoen’.
Det skal også erindres, at der på et stort velbesøgt borgermøde i Nørrebrohallen i 2001, klart blev tilkendegivet fra beboerne, at man ikke ønskede mere boligbyggeri i Danmarks tættest befolkede kvarter.


Vi skal også gøre opmærksom på mødet med Nørrebro Park Kvarter om Multikulturhus, hvor SG ikke umiddelbart kunne støtte Hillerødgadeprojektet med bl.a. begrundelse i Mimershus og Kunstfragt, det kan derfor virke besynderligt at man på det efterfølgende møde umiddelbart efter, vedtager at bøje sig for DSB’s revolverpolitik.


Indstillingen må være at nedrivningsforbudet står ved magt, og at der ændres status for den del af grunden i kommuneplanen til rekreativt område, samt at der udarbejdes en lokalplan for det samlede DSB-areal.
Det vil betyde at grunden vil falde i pris, at DSB ikke vil være i stand til at sælge til anden side, for hvem vil købe en grund hvorpå der ikke kan bygge profitgivende boliger eller erhverv.


Yderligerlige kan vi oplyse at Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur gennem Kulturarvstyrelsen ligeledes indstiller til kommunen, at der udarbejdes en lokalplan, samt at man er i gang med en fredningssag om hallerne.
Københavns Bymuseum viser ligeledes interesse for bevarelse, hvilket kan ses i det vedhæftede materiale.


Med venlig hilsen
p.v.a.
YNitivgruppen
Finn Christiansen

YNitivgruppen
c/o Station 2000
Vølundsgade 1