l

 

2. juni 2005

Kunstfragtsagen er bragt til foreløbig

afslutning i Borgerrepræsentationen,

men en fredningssag er muligvis på vej.


Områdefornyelsens program på Borgerrepræsentationens dagorden

Borgerrepræsentationen (BR) havde den 2. juni Områdefornyelsens program for aktiviteterne de næste 5 år på dagsordenen.
Byfornyelsesprogrammet har været til høring i de 7 politiske udvalg i kommunen. Der har været kommentarer til nogle af de enkelte projektforslag og der har været visse forbehold over for økonomien som forvaltningerne skal bidrage med.

Kultur- og Fritidsudvalget har således rost Kunstfragtprojektet, men samtidig afvist det som et projekt der er for dyrt og dermed urealistisk og denne vurdering er gentaget af Økonomiforvaltningen.

Kunstfragt op til revision

Den manglende politiske støtte samt flere andre udmeldinger, medførte at styregruppen i Mimersgade ønskede at tage sin beslutning om Kunstfragt op til revision.

DSB meddelte således Københavns Kommune, at man stoppede videre forhandlinger om overtagelsen af det kommende parkområde, indtil der var klarhed over mulighederne for at sælge den del af arealet som Fragtmandshallerne ligger på. Det betød at et af de vigtigste projekter for Områdefornyelsen blev sat i stå.

Samtidig forlød det fra Partnerskabets styregruppe (Københavns Kommune og Realdania Fondet som tilsammen har bevilget 100 mio. kr. til Mimersgadekvarteret) at man ville overveje at bruge sine fondsmidler på andre projekter i kvarteret, hvis ikke der kom en hurtig afklaring på kommunens overtagelse af de 2/3-dele af DSB-arealet hvor beboerne ønsker en aktivitetspark.

Det var på baggrund af denne situation, at styregruppen valgte at frafalde sin støtte til Kunstfragtprojektets placering i Fragtmandshallerne, men altså ikke til selve ideen om et internationalt kunst- og kulturcenter på Ydre Nørrebro.

Den beslutning der blev vedtaget i styregruppen var at ”Styregruppen tilslutter sig at Københavns Kommune indgår aftale med DSB om køb af ca. 2/3 af arealet, så projektet med aktivitetsparken kan gå i gang hurtigst muligt.”


Økonomiudvalgets indstilling til BR

Høringsforløbet samt styregruppens beslutning medførte bl.a. følgende indstillinger fra Økonomiudvalget til BR:_• At byfornyelsesprogrammerne for Mimersgadekvarteret og Øresundsvejkvarteret godkendes som ramme for gennemførelse af områdefornyelse i de to kvarterer,

• At punktet "Kunstfragt

Hovedprojekt" i byfornyelsesprogrammet for Mimersgadekvarteret udgår af programmet og at punktet "Kunstfragt – Skitseprojekt" ændres, således at placeringen af projektet i Fragtmandshallerne opgives.


Debatten i BR

Under behandling af sagen i BR den 2. juni, var der bl.a. debat om det rimelige i at styregruppen var bragt i en situation hvor den havde set sig nødsaget til at gå efter en løsning som i det mindste kunne sikre 2/3 af DSB-arealet til parkformål, frem for at fastholde en tidligere udtalt støtte til udvikling af Kunstfragtprojektet i Fragtmandshallerne. En beslutning som kunne have sat udviklingen af begge projekter helt i stå._

Debatten berørte også det problematiske i at der med de dyre grundpriser på Nørrebro ikke er råd til at bevare de historiske Fragtmandshaller og at et boligbyggeri med serviceerhverv i 4-5 etager på grunden vil medføre en højere befolkningskoncentration og kan begrænse og lukke parkarealet inde, i stedet for at åbne det op mod stationspladsen.

Efter ca. 20 minutters debat stemte BR om sagen og resultatet blev således, at forslaget om at Kunstfragt i Fragtmandshallerne udgår af Byfornyelsesprogrammet (skitseprojektet kan dog stadig gennemføres hvis placeringen ændres) blev godkendt med 31 stemmer, mens 13 stemte imod. For stemte: A, B, C, O og V. Imod stemte: F og Ø.

Der blev herefter stemt om den samlede indstilling. Indstillingen blev godkendt med 31 stemmer imod 0. 13 undlod at stemme. For stemte: A, B, C, O og V. Følgende undlod at stemme: F og Ø.

Det fulde referat kan ses på www.kk.dk under Dagsordener og beslutninger._Beslutningen i BR kan medføre at Bygge og Teknikforvaltningen (Plan & Arkitektur afd.) vil ophæve sit forbud mod nedrivning af Fragtmandshallerne, medmindre en fredningssag får opsættende virkning. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har foreløbig meddelt at den agter at gøre indsigelse imod, at der gives tilladelse til nedrivning af Fragtmandshallerne, idet det er Landsforeningens opfattelse, at fragtmandskomplekset rummer kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der berettiger en fredningssag.

Formandsskabet for Områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret